Màng nhôm thực phẩm
Màng nhôm thực phẩm Smart 45cm x 5m

Barcode: 8936084966036 Xuất xứ: Việt Nam

Màng nhôm thực phẩm Smart 30cm x 5m

Barcode: 8936084966029 Xuất xứ: Việt Nam

Màng nhôm thực phẩm Smart HP 45cm x 7m

Barcode: 8936084966012 Xuất xứ: Việt Nam

Màng nhôm thực phẩm Smart HP 30cm x 7m

Barcode: 8936084966005 Xuất xứ: Việt Nam

Màng nhôm thực phẩm HPSmart 30cm x 7m

Barcode: 8936084966067 Xuất xứ: Việt Nam

Màng nhôm thực phẩm Smart 16.5FT x 12IN

Barcode: 8936084966043 Xuất xứ: Việt Nam

 1